Wyniki oceny merytorycznej

Zostały opublikowane wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w I Konkursie Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)!

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w Komponentach I, III oraz IV znajduje się w tym miejscu.