Fundusz pełen wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania ewaluacyjnego projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
przez polskie instytucje szkolnictwa wyższego.

Głównym celem badania była ocena wsparcia udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach drugiej edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach 2012-2016). Celowi ogólnemu ewaluacji towarzyszyły również następujące cele szczegółowe:

  • ocena, w jakim stopniu projekty realizowane w ramach drugiej edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przyczyniły się do osiągnięcia celów strategicznych i szczegółowych FSS;
  • ocena wpływu projektów realizowanych w ramach drugiej edycji FSS na beneficjentów indywidualnych i na instytucje realizujące projekty w ramach FSS;
  • ocena jakości i trwałości rezultatów wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów instytucjonalnych FSS.

Na etapie planowania ewaluacji zastosowano następujące kryteria ewaluacyjne:

  • skuteczność (Czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele programu FSS?);
  • trafność (W jakim stopniu cele projektów realizowanych w ramach FSS są zgodne z potrzebami odbiorców?);
  • użyteczność (W jakim stopniu rezultaty wypracowane przez beneficjentów FSS odpowiadają potrzebom grup docelowych odbiorców tych rezultatów?);
  • trwałość (W jakim zakresie efekty projektu są długotrwałe?).
Pobierz dokument