Wielokulturowość wyzwaniem dla systemu edukacji

Wizyta ma na celu nawiązanie współpracy między Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie a Laugarnesskóli w Reykjavik w Islandii. Uczestnicy to 4 pracowników dydaktyczno-naukowych Zakładu Dydaktyki UMCS, celem ich działań jest poznanie islandzkiego systemu edukacyjnego, podstawy programowej i sposobu jej realizacji na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-4). Ponadto interesujące dla wnioskodawcy są proponowane rozwiązania, a w szczególności sposoby praktycznego realizowania idei włączania w społeczność lokalną rodzin emigrantów, w tym poznanie zasad organizowania jej zarówno od strony programowo-wychowawczej, jak i administracyjno-prawnej. Wizyta w Laugarnesskóli w Reykjavik stanowić będzie okazję do nawiązania kontaktów międzyinstytucjonalnych, a w przyszłości ich sformalizowania, określenie zasad i sposobów współpracy dydaktycznej.

  • Beneficjent: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  • Grant (w EUR): 6 740

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Lubelskie