Standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego

Projekt ma na celu stworzenie warunków do poprawy jakości edukacji włączającej dla uczniów wymagających komunikacji i nauczania z wykorzystaniem polskiego języka migowego. W efekcie projektu zostaną stworzone i opublikowane analizy dotyczące ESOKJ dla języków migowych, opis kompetencji dla polskiego języka migowego oraz opis zasad oceny kompetencji dla polskiego języka migowego. Powyższe dokumenty składają się na standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego. Wdrożenie standardów polega na przeprowadzeniu seminariów dla min. 30 nauczycieli polskiego języka migowego oraz podpisaniu deklaracji wdrożenia standardów przez min. 20 instytucji edukacyjnych. Standardy zostaną przedstawione Polskiej Radzie Języka Migowego w celu uzyskania rekomendacji. Stworzenie standardów i ich implementacja stanowi realizację zapisów art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Standardy dla polskiego języka migowego są konieczne dla poprawy jakości edukacji uczniów z niedosłuchem.

  • Beneficjent: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

  • Grant (w EUR): 119 936

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Łódzkie