Rozwój i promocja sektora VET w Polsce – Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy

Proj realizowany od 03.22 do 02.24 przez partnerów z PL: AHK, IARP, PCEZ, z LI: WorldSkills.
Celem jest uaktualnienie strategii rozwoju i popularyzacji szkolnictwa VET w powiecie wrzesińskim do 02/2024r. o elementy dot promocji i kooperacji w zakr prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa, w oparciu o rozwiązania stosowane w CHE, LI i DE. Strategia ma na celu rozwój kształcenia zawodow wobec zmieniających się potrzeb ekonom i społ oraz wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami, rozwój edukacji włączającej (kobiet, ON, os zagrożonych wykluczeniem społ), usprawnienie organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej, współpraca i wymiana dobrych praktyk.
Uczest proj będą przedst. Partnerów (PL 9os, LI 2os), odbiorcami rezultatów-instytucje kształcenia zawod.
Działania:
1/nawiązanie współpr. z instytucjami odpow za dualne kształcenie zawodowe w krajach LI, CHE, DE, zapoznanie się z obowiązującymi rozwiązaniami systemowymi oraz dobrymi praktykami w zakr współpr. szkoła-zakład pracy-instytucja edukac, rekrutacji do szkół zawodowych, syst. motywacji.
2/spotkania online z partnerami i instyt.uczestniczącymi z DE i CHE.
3/prace merytoryczne dot.wypracowania 8 rezultatów: a/3 raportów dot. szkol zawodowego w LI, CHE i DE, b/Prezentacji podsumowującej dla 3 krajów, c/Analizy możliwości implementacji rozwiązań w LI, CHE i DE do syst PL, d/2 poradników dla nauczycieli i przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących; e/1 Strategię Rozwoju Pow.Wrzesińskiego w zakr kształcenia zawod.
Oddziaływanie: wymiar ogólnokrajowy, podczas, konferencji, warsztatów, udostępnienie rezultatów online. Po zakończeniu proj w ramach Komisji Kształcenia Zawodowego krajowe spotkania dyskusyjne dot. koncepcji i rozwiązań VET, które zostały zmodyfikowane i dostosowane do syt. w pow.wrzesińskim i które można implementować w rozw system.
4/Upowszechnienie: 2 konferencje stacjonarne i 1online

  • Beneficjent: POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

  • Grant (w EUR): 79 143,30

  • Start projektu: 01.03.2022

  • Zakończenie projektu: 29.02.2024

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Strategie rozwoju

  • Województwo: Mazowieckie