Rozwój dobrych praktyk w nauczaniu oraz przewciwdziałanie wyłączeniu społecznemu w szkole średniej

Przygotowując projekt rozpoznaliśmy następujące problemy związane z kadrą nauczycielską i uczniami. Nauczyciele II LO w Radomiu (partner projektu) potrzebują aktywizacji i większego zaangażowania w pogłębianie wiedzy związanej z innowacyjnością oraz używaniem TIK. Natomiast uczniowie są zanurzeni w technologii, żyjąc w izolacji, czują się niezrozumianymi przez dorosłych. Ta rozbieżność prowadzi do wycofania społecznego oraz coraz większej zapadalności na depresję, czego efektem jest nauczanie indywidualne. Głównymi celami projektu są poprawa sposobów nauczania i zapobieganie emocjonalnego wykluczenia przez towarzyszenie norweskim nauczycielom w ich pracy. Zapewni nam to partner projektu, instytucja edukacyjna, której właścicielka ma szerokie kontakty wśród nauczycieli w Oslo. Obserwując jak radzą sobie z podobnymi problemami, II LO poprawi własne metody pracy, implementując norweskie na grunt szkoły. Dzięki temu zbliżymy się do „wyłączonych uczniów” i pomożemy im wrócić do szkoły.

  • Beneficjent: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

  • Grant (w EUR): 8 675

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie