Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.

Projekt dotyczy organizacji wizyty studyjnej przedstawicieli Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w osobach Dyrektorów Biura Edukacji oraz pracowników merytorycznych w mieście Oslo. Wizyta studyjna odbędzie się wiosną 2020 roku. Celem głównym projektu jest niwelowanie różnic społeczno-ekonomicznych w obszarze edukacji w obrębie EOG. Na bazie doświadczeń wynikających z organizacji wizyty studyjnej, wnioskodawca zaimplementuje bądź stworzy rozwiązania zmierzające do poprawy jakości oferty edukacyjnej m.st. Warszawy, przy jednoczesnym efektywniejszym zarządzaniu posiadanymi zasobami finansowymi przeznaczonymi na oświatę. Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji projektu będzie nawiązanie partnerskich relacji z przedstawicielami miasta Oslo w obszarze oświaty, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na realizację kolejnych projektów edukacyjnych. Projekt oddziaływał będzie na mieszkańców Warszawy, w tym przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pracowników oświatowych.

  • Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

  • Grant (w EUR): 6 775

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie