Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego

Głównym celem proj. jest zwiększenie efektywności, dostępności i atrakcyjności nauczania zaw. pozwalające na jego dostosowanie do dynamicznych zmian technologicznych w sektorze rol-spoż. i zmian społ. Cele projektu będą realizowane dzięki międzynarodowej współpracy 4 doświadczonych i uzupełniających się podmiotów, działających w sektorze edukacji zaw. Efektem będzie: opracowanie, z wykorzystaniem najlepszych praktyk systemu ECVET i pilotażowe wdrożenie, w działalności dwóch szkół zaw. 4 nowych programów nauczania, zwiększających kompetencje, wiedzę i umiejętności uczniów szkół zaw. w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości. Oddziaływanie proj., poza członkami konsorcjum, obejmie całą Polskę, zostanie skierowane do Szkół kształ. w wskazanych zawodach. Dzięki efektywnym działaniom prom., opracowaniu skutecznych procedur wdroż. programów do procesu kształcenia oraz rozbudowanej sieci kontaktów UPEMI, szanse na zwiększenie kwalifikacji zaw. będzie mieć nawet kilka tysięcy uczniów.

  • Beneficjent: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

  • Grant (w EUR): 132 809,40

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Mazowieckie