Nowoczesne metody nauczania i zarządzania projektami

Głównym celem jest podniesienie kompetencji uczestników wizyty w zakresie innowacyjnych metod nauczania (IMN) oraz zarządzania projektami dzięki wymianie doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w zakresie realizacji projektów z OsloMet. W projekcie wezmą udział 4 osoby. Planowane są obserwacje uczestniczące, spotkania z pracownikami i studentami OsloMet, prowadzenie zajęć pokazowych, seminarium dot. IMN i warsztat design thinking. W rezultacie projektu powstanie e-book dot. IMN, artykuły naukowe i popularnonaukowe,odbędą się spotkania i seminaria dla pracowników UMCS, konferencja dot. IMN. Potencjalnym efektem długofalowym jest zmiana sposobu kształcenia studentów nastawiona na wzrost kompetencji miękkich, mobilności,umiejętności praktycznych i kreatywności. Podniosą się też kompetencje pracowników we wdrażaniu IMN. Możliwym efektem długoterminowym jest wzrost umiejętności pisania projektów i wspólne przygotowanie wniosku we współpracy z OsloMet.

  • Beneficjent: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  • Grant (w EUR): 8 600

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Lubelskie