Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP

Zasadniczym celem wyjazdu prof. do Uniwersytetu w Bergen jest nawiązanie kontaktów z pracownikami Wydziału Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Głównym obszarem zainteresowań wizytującego, który jest doświadczonym specjalistą z zakresu fizykochemii materiałów, będzie proces dydaktyczny, a zwłaszcza interdyscyplinarność kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych. Szczególną uwagę prof. chciałby zwrócić na sposób przekazywania wiedzy z zakresu nauk podstawowych studentom kierunków technicznych i przyrodniczych. Jego zainteresowanie będzie dotyczyło również zastosowania nowoczesnych metod dydaktycznych w procesie kształcenia, takich jak nauczanie problemowe, myślenie projektowe, nauczanie przez działanie, użycie technik medialnych w kształceniu, a także ewaluacji procesu kształcenia. Spotkania z kadrą akademicką, wizyty w laboratoriach dydaktycznych i naukowych, będą podstawą do wykorzystania norweskich doświadczeń w kształceniu studentów na UTP w Bydgoszczy.

  • Beneficjent: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich

  • Grant (w EUR): 5 175

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Kujawsko-pomorskie