Nauczyciel agentem zmian

Projekt powstał we współpracy z Newschool w Oslo, Stowarzyszeniem Edukacja – Młodzież i Uczniowskim Klubem Sportowym w Pleszewie. Zakłada przeprowadzenie szkolenia dla pracowników wymienionych polskich instytucji przez trenerów z Newschool w Oslo. Szkolenie „Nauczyciel-agentem zmian” jest odpowiedzią na potrzebę zmiany metod pracy z młodym człowiekiem. Kurs kładzie szczególny nacisk na facylitacje w systemie edukacji zorientowanej na ucznia i pracę interdyscyplinarną, empiryczne sposoby uczenia się, kreatywność, uczenie się przez działanie. Dzisiejsza edukacja musi łączyć cyfrowe i konwencjonalne metody nauczania z kompleksowym podejściem do nauczania i uczenia się. Realizacja szkolenia wniesie nowe spojrzenie na zrównoważony rozwój młodego człowieka a przede wszystkim podniesie kompetencje dydaktyczne, merytoryczne oraz językowe kadry uczestniczącej. Uczestnicy projektu, po jego zakończeniu staną się multiplikatorami wśród pozostałych pracowników instytucji uczestniczących.

  • Beneficjent: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy

  • Grant (w EUR): 19 970

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Intensywne szkolenia

  • Województwo: Wielkopolskie