Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Projekt pt.:„ Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” jest odpowiedzią na wyzwania wskazane w dokumencie „Polityka Energetyczną Polski do 2040r.” Celem projektu jest 1)opracowanie i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego 2) przeszkolenie ok. 100 doradców zawodowych w celu rozpowszechniani informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku offshore 3)przygotowania młodzieży do wejścia w rynek pracy do nowo powstającego sektora morskiej energetyki wiatrowej. W projekcie wezmą udział: Kadra zarządzająca min.25 os., pozostali pracownicy (doradcy zawodowi PWK OHP oraz nauczyciele) min.150 os., osoby uczące się:40 os., łącznie 215 os.. Skala planowanych inwestycji wymaga przygotowania odpowiednich kadr, co podkreśla tzw. ustawie offshore. Szacunki wskazują, że inwestycje w pierwszej fazie tj. do 2033 roku powinny przyczynić się do stworzenia ok. 30-40 tys. miejsc pracy. Dlatego istotne są systemy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Najważniejszymi wyzwaniami dla Polski w tym obszarze jest lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej. PWK OHP wskazywał na konieczność weryfikacji i podniesienia kompetencji doradców zawodowych w zakresie offshore oraz przygotowania materiałów informacyjnych niezbędnych do rozpowszechnienia wśród młodzieży. Ponadto podkreślono, że niezbędne jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi, edukacyjnymi a pracodawcami i młodzieżą podejmująca decyzje o wyborze zawodu. Drugi z partnerów – Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej reprezentuje stronę pracodawców sektora offshore, posiada rozbudowaną siec kontaktów oraz uznaną pozycję wśród podmiotów istotnych dla rozwoju sektora offshore.

  • Beneficjent: Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"

  • Grant (w EUR): 119 813,40

  • Start projektu: 20.04.2022

  • Zakończenie projektu: 10.04.2024

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Pomorskie