Manufaktury przyszłości Podlasie proinnowacyjność działań edukacyjnych i wychowawczych, wzbogacających system opieki społecznej nad dziećmi w oparciu o metodę Design Thinking

Celem jest podniesienie kompetencji metodycznych 12 nauczycieli, m.in. ze szkoły podstawowej, która znajduje się na terenie osiedla socjalnego i 12 pracowników CEN w Białymstoku poprzez nabycie uprawnień moderatora procesu Design Thinking w efekcie, którego powstanie publikacja zawierająca przykładowe scenariusze działań edukacyjnych i wychowawczych, skupiających się na kształceniu kompetencji proinnowacyjnych. W projekcie zastosowano metodologię SWOT. Potrzeba realizacji wynika z faktu niskiego poziomu kreatywności podstaw programowych i warsztatów pracy nauczycieli, który nie sprzyja rozwijaniu innowacyjności uczniów i nauczycieli. Planowane działania obejmują wypracowanie oferty edukacyjnej CEN w Białymstoku, umożliwiającej wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakłada się, że dzięki realizacji projektu i powstałym materiałom wzrośnie liczba szkolnych działań projektowych, charakteryzujących się dużym poziomem kreatywności rozwiązań.

  • Beneficjent: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

  • Grant (w EUR): 127 823

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Podlaskie