Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia

Intensywne szkolenie skierowane do nauczycieli języka angielskiego, kadry zarządzającej oraz wybranych uczniów z placówek prowadzonych przez Powiat Płoński. Szkolenia prowadzone przez pięciu ekspertów ze szkoły partnerskiej w Reykjaviku, którzy w trakcie całego tygodnia roboczego odwiedzą 5 szkół podlegających pod wnioskodawcę i poprowadzą szkolenia w formie wykładów, warsztatów i prezentacji dla nauczycieli, kadry zarządzającej i uczniów w zakresie nauczania języka angielskiego – metod nauczania słownictwa, gramatyki, mówienia i czytania ze zrozumieniem. Uczestnicy szkoleń pragną także dowiedzieć się jak prowadzi się zajęcia języka angielskiego w Islandii i porównać efekty stosowanych metod. W szkoleniach weźmie udział łącznie 31 osób w tym 5 osób kadry zarządzającej. Planowany termin szkoleń to 21-25 września 2020 roku. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

  • Beneficjent: Powiat Płoński

  • Grant (w EUR): 27 900

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Intensywne szkolenia

  • Województwo: Mazowieckie