Inny wymiar nauczania

Celem wizyty jest stworzenie systemu pozwalającego na włączenie tematyki zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego do wybranych kierunków studiów. Obecnie tylko 2 kierunki posiadają te zagadnienia w swoich programach. Uczestnikami będą 2 pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej. Podejmowanie działania będą zmierzać do stworzenia systemu wsparcia dla wykładowców pracujących nad modernizacją programów kształcenia. Stosowana metodologia –obejmuje pracę warsztatową, case study, metodę projektową. Przewidywane rezultaty: kadra przygotowana do pracy w oparciu o stworzony system, materiał szkoleniowy poświęcony zrównoważonemu rozwojowi i włączeniu społecznemu, plan wymian wykładowców. Wpływ projektu zaznaczy się w modernizacji programów nauczania i rozwoju współpracy między partnerami. Korzyści długoterminowe obejmą studentów mogących skorzystać ze zmodernizowanych programów stanowiących inny wymiar nauczania.

  • Beneficjent: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  • Grant (w EUR): 8 120

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Lubelskie