Innowacyjne narzędzia w edukacji zawodowej dla niesłyszących

Projekt stanowi odpowiedź na problemy funkcjonowania osób niesłyszących(ONS) w polskim systemie edukacji zawodowej. Proj. koncentruje się na opracowaniu, przetestowaniu oraz upowszechnieniu 60 konspektów/scenariuszy lekcji opartych na innowacyjnej metodzie nauczania WebQuest (WQ). ONS posiadają bardzo duże bariery percepcyjne co w połączeniu ze specyfiką tej niepełnosprawności znacznie utrudnia ukończenie szkół zawodowych i zdanie egzaminów końcowych/uzyskanie tytułu branżowego. Zastosowanie metody WQ w ramach podstawy programowej wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w tego typu placówkach. WQ opracowane zostaną przez zespół ds. pracy intelektualnej a stworzone wersje wstępne zostaną przetestowane w śr. 5 osobowych grupach ONS. Na podstawie zebranego materiału eksperci opracują wersje ostateczne 60 WQ które zostaną rozpropagowane poprzez działania upowszechniające. Uniwersalność opracowanych WQ pozwoli wdrożyć je w każdej placówce edukacyjnej zajmującej się edukacją zawodową ONS

  • Beneficjent: Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis

  • Grant (w EUR): 103 824

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Małopolskie