Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Celem projektu jest poprawa jakości oraz dopasowanie kształcenia zawodowego w Gdyni do aktualnych potrzeb rynku pracy. Cel zostanie zrealizowany poprzez wzmacnianie współpracy z pracodawcami, kształtowanie wśród uczestników projektu postaw proprzedsiębiorczych, rozwój kompetencji zawodowych kadry odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, włączanie do edukacji zawodowej nowych technologii i metod nauczania, rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu, wymianę doświadczeń między partnerami projektu, działania upowszechniające kształcenie zawodowe. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, tj. konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. Uczestnikami projektu są uczniowie, nauczyciele, doradcy zawodowi i kadra zarządzająca gdyńskich szkół zawodowych (251 osób). Projekt przyczyni się do podniesienia jakości oferty gdyńskich szkół zawodowych, zwiększenia atrakcyjności edukacji zawodowej i zniwelowania stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego.

  • Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

  • Grant (w EUR): 137 727

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Pomorskie