Edukacja włączająca bez granic – Polska – Norwegia

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń między specjalistami z Polski i Norwegii w zakresie edukacji włączającej, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami w w/w obszarze. W ramach projektu przewidziano udział 4 pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii w wizycie studyjnej w Polskiej Szkole w Fredrikstad. W ramach wizyty uczestnicy zapoznają się z funkcjonowanie placówki, poprowadzą warsztaty dla nauczycieli i rodziców, jak również przeprowadzą diagnozę uczniów w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wnioski z odbytej wizyty studyjnej oraz przeprowadzonych badań zostaną upowszechnione po powrocie w postaci raportu z badań, spotkań ze szkołami w Polsce oraz wykładów/spotkań na macierzystej Uczelni. Wyniki badań posłużą do wprowadzenia zmian w kształceniu nauczycieli oraz zaimplementowania nowych rozwiązań w obszarze wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • Beneficjent: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  • Grant (w EUR): 8 600

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Lubelskie