DZIECKO W CENTRUM – partnerstwo strategiczne na rzecz opracowania oferty edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji przez wychowanków instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Celem projektu jest skonstruowanie oferty edukacyjnej wspierającej proces usamodzielniania wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Wnioskodawca przy wsparciu 2 partnerów z Polski oraz przy współpracy dwustronnej z partnerem z Norwegii stworzy ofertę składającą się z 3 głównych obszarów tematycznych:
– doradztwo zawodowe
– edukacja matematyczno-językowa
– edukacja wspierająca praktyczny wymiar usamodzielniania – podstawy przedsiębiorczości oraz edukacja proekologiczna.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 40 pracowników sektora edukacji pozaformalnej, w tym:
-10 nauczycieli przedmiotowych z ramienia wnioskodawcy,którzy pracują na rzecz pieczy zastępczej
-9 wychowawców placówki opiekuńczo-wychowawczej “Nasz Dom” z ramienia partnera
-8 pracowników sektora edukacji pozaformalnej – powołana grupa partnerska (po dwóch przedstawicieli z każdej instytucji partnerskich)
-25 wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych z Sopotu, Gdańska, Gdyni objętych wsparciem w postaci udziału w warsztatach upowszechniających.

Bezpośrednimi beneficjentami wsparcia uwzględnionymi we wskaźnikach będą także wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rumi- 11 podopiecznych w wieku szkolnym (skalowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych). Ostatecznymi odbiorcami rezultatów projektowych będą wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, z których oddelegowani są wychowawcy. A także w szerszej skali również pracownicy i podopieczni podmiotów pieczy z obszaru kraju dzięki możliwości wykorzystania materiałów edukacyjnych powstałych w ramach projektu.
Innowacyjny charakter projektu polega na wprowadzeniu „zapożyczonych” z praktyki Partnera z Norwegii metod, do edukacji włączającej. Grupa partnerska będzie odpowiedzialna za stworzenie oferty, która do tej pory nie istniała, co ważne oferty, która dedykowana jest odbiorcom wymagającym szczególnego zmotywowania.

Cele:
-rozwój edukacji włączającej,
-włączanie nowych technologii w edukację, nowych metod edukacyjnych,
-wdrażanie innowacji pedagogicznych,
-rozwój coachingu, doradztwa zawodowego w pieczy zastępczej.

  • Beneficjent: Instytut Wiedzy i Kompetencji

  • Grant (w EUR): 76588

  • Start projektu: 01.11.2021

  • Zakończenie projektu: 28.02.2023

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Pomorskie