Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

Celem głównym projektu jest wypracowanie Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej (DSREZ) przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce (w tym DŚ). Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Dolnośląską Szkołą Wyższą (lider), Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnoś. oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.
Projekt odpowiada na potrzebę rozwijania i wzmocnienia kapitału ludzkiego na Dol. Śl. (obszar oddziaływania) i stanowi uzupełnianie założeń Strategii Rozwoju Woj. Dolnoś. 2030 oraz odpowiada na wyzwania strategicznego zarządzania w obszarze edukacji zawodowej dostarczając ważnego wsparcia dla działań instytucji, biorących udział w projekcie. Działania projektu wpisują się bezpośrednio w główny cel programu, jakim jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych EOG, co jest korzyścią długoterminową w obszarze edukacji. Uczestnikami projektu są 1) pracownicy sektora oświaty, tj. przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 2) przedstawiciele instytucji rynku pracy, 3) przedsiębiorcy.
Wypracowanie założeń strategicznych będzie poprzedzone analizą dokumentów strategicznych na poziomie międzynar. i krajowym oraz uwarunkowań gospodarczych, demograficznych, oświatowych funkcjonowania edukacji zawodowej. Opracowanie założeń strategicznych i określenie mechanizmów współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami odbędzie się w drodze dialogu społecznego z wykorzystaniem warsztatów strategicznych.
Rezultaty projektu:
1) Raport porównawczy “Istniejące rozwiązania strategiczne w zakresie VET w perspektywie międzynarodowej (UE, OECD) i krajowej;
2) Raport “Uwarunkowania funkcjonowania edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku”;
3) Strategia Rozwoju VET dla Dolnego Śląska;
4) Wytyczne wdrożeniowe dla Strategii Rozwoju VET dla Dolnego Śląska.

  • Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa

  • Grant (w EUR): 196 632

  • Start projektu: 01.02.2022

  • Zakończenie projektu: 31.01.2024

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Strategie rozwoju

  • Województwo: Dolnośląskie