Komponent IV – Współpraca instytucjonalna

Spis treści

  Poniższe informacje zostały opracowane w oparciu o zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik dla wnioskodawców i mają na celu ułatwienie wyszukiwania danych potrzebnych na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego. W przypadku rozbieżności, wiążące dla aplikującego są informacje zawarte w powyższych dokumentach, z którymi można się zapoznać w tym miejscu lub korzystając z poniższych linków

  1. Zaproszenie do składania wniosków
  2. Przewodnik dla wnioskodawców – Komponent IV
  3. Szkic wniosku – Komponent IV
  4. Karta oceny formalnej – Komponent IV
  5. Karta oceny merytorycznej – Komponent IV
  6. Karta oceny merytorycznej – Komponent IV (tylko b)
  7. Instrukcja wypełniania wniosku
  8. Oświadczenie reprezentanta prawnego
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  9. Oświadczenie o pomocy de minimis
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  10. Słowniczek pojęć