Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym

Spis treści

  Poniższe informacje zostały opracowane w oparciu o zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik dla wnioskodawców i mają na celu ułatwienie wyszukiwania danych potrzebnych na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego. W przypadku rozbieżności, wiążące dla aplikującego są informacje zawarte w powyższych dokumentach, z którymi można się zapoznać w tym miejscu lub korzystając z poniższych linków

  1. Zaproszenie do składania wniosków
  2. Przewodnik dla wnioskodawców – Komponent II
  3. Szkic wniosku – Komponent II
  4. Karta oceny formalnej – Komponent II
  5. Instrukcja wypełniania wniosku
  6. Oświadczenie reprezentanta prawnego
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  7. Oświadczenie o pomocy de minimis
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  8. Słowniczek pojęć

  Opis działań

  Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych realizowane w ramach KOMPONENTU II są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja.
  W ramach Komponentu II, uczelnie wyższe z Polski mogą otrzymać dofinansowanie na działania w celu zwiększenia mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w zakresie:

  Mobilności studentów:
  - wyjazdy polskich studentów do uczelni z Państw-Darczyńców oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
  - wyjazdy studentów polskich do Państw-Darczyńców i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.

  Mobilność pracowników uczelni:
  - mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, na okres od jednego dnia do sześciu tygodni, podczas jednego tygodnia pobytu należy przeprowadzić minimum osiem godzin zajęć dla uczelni partnerskiej,
  - mobilność pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji wyjazdów typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres od jednego dnia do sześciu tygodni,
  - mobilność przedstawicieli (pracowników) przedsiębiorstw z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej na okres od jednego dnia do sześciu tygodni.

  Kto może uzyskać dofinansowanie

  Polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

  Uprawnieni partnerzy

  Projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane w partnerstwie. Partnerstwo składa się z co najmniej 2 podmiotów.

  Kwalifikowalnymi partnerami są:
  • podmiotami prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców, Polski. Udział instytucji z Państw – Beneficjentów możliwy jest tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwy udział partnera z Państw – Darczyńców.
  • instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem,
  • szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

  Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Do wniosku wymagane jest załączenie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów.
  W przypadku mobilności pomiędzy uczelniami, zarówno uczelnia wysyłająca, jak i przyjmująca musi posiadać aktualną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

  Stawki (mobilność studentów)

  KategoriaStawkaOpis
  Podróż10-99 km: 20 EUR
  100-499 km: 180 EUR
  500-1999 km: 275 EUR
  2000-2999 km: 360 EUR
  3000-3999 km: 530 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z podróżami studentów
  z miejsca zamieszkania
  do miejsca realizacji mobilności
  w Państwach- Darczyńcach.
  UtrzymanieMiesiąc pobytu:
  NO, IS, LI: 1 200 EUR
  Polska: 1 000 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z utrzymaniem
  podczas mobilności.
  Wsparcie organizacyjne –
  uczelnia przyjmująca
  Mobilność: 200 EURpokrycie kosztów związanych
  z obsługą mobilności
  po stronie uczelni przyjmującej
  Wsparcie organizacyjne –
  uczelnia wysyłająca
  Mobilność: 150 EURpokrycie kosztów związanych
  z obsługą mobilności
  po stronie uczelni wysyłającej
  Przygotowanie językoweUczestnik objęty
  przygotowaniem: 150 EUR
  pokrycie kosztów
  przygotowania językowego
  Wsparcie uczestników
  ze specjalnymi potrzebami
  Koszty rzeczywistePokrycie kosztów związanych
  z umożliwieniem udziału
  w mobilnościach osobom
  z niepełnosprawnościami.

  Stawki (mobilność kadry)

  KategoriaStawkaOpis
  Podróż10-99 km: 20 EUR
  100-499 km: 180 EUR
  500-1999 km: 275 EUR
  2000-2999 km: 360 EUR
  3000-3999 km: 530 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z podróżami pracowników
  z miejsca zamieszkania
  do miejsca realizacji mobilności
  w Państwach- Darczyńcach.
  UtrzymaniePobyt w NO, IS lub LI:
  1 dzień: 250 EUR
  1 tydzień: 1 250 EUR
  2 tygodnie: 2 200 EUR
  3 tygodnie: 3 000 EUR
  4 tygodnie: 4 000 EUR
  kolejny tydzień: +1 000 EUR

  w Polsce:
  1 dzień: 150 EUR
  1 tydzień: 750 EUR
  2 tygodnie: 1 250 EUR
  3 tygodnie: 2 000 EUR
  4 tygodnie: 3 000 EUR
  kolejny tydzień: +1 000 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z utrzymaniem
  podczas mobilności
  Wsparcie organizacyjne –
  uczelnia przyjmująca
  Mobilność: 200 EURpokrycie kosztów związanych
  z obsługą mobilności
  po stronie uczelni przyjmującej
  Wsparcie organizacyjne –
  uczelnia wysyłająca
  Mobilność: 150 EURpokrycie kosztów związanych
  z obsługą mobilności
  po stronie uczelni wysyłającej
  Przygotowanie językoweUczestnik objęty
  przygotowaniem: 150 EUR
  pokrycie kosztów
  przygotowania językowego
  Wsparcie uczestników
  ze specjalnymi potrzebami
  Koszty rzeczywistePokrycie kosztów związanych
  z umożliwieniem udziału
  w mobilnościach osobom
  z niepełnosprawnościami.

  Ramy czasowe

  Data zakończenia naboru15.09.2019r.
  Czas trwania projektumaksymalnie 15 miesięcy
  Czas trwania mobilności studentów na studia3-12 miesięcy w 1 roku
  akademickim
  Czas trwania mobilności studentów na staże/praktyki2-12 miesięcy w 1 roku
  akademickim
  Czas trwania mobilności kadrydo 6 tygodni

  Termin i sposób składania

  Data końcowa do złożenia wniosku

  15.09.2019

  Godzina zakończenia

  23:59

  Strefa czasowa

  UTC+01:00

  System składania wniosków znajduje się na stronie: