Komunikat dotyczący realizacji mobilności w Programie Edukacja

Mając na uwadze realizację mobilności realizowanych w ramach projektów w Komponencie II (Mobilność w Szkolnictwie Wyższym) Programu Edukacja w panującej sytuacji epidemiologicznej COVID-19, Biuro Mechanizmów Finansowych (the Financial Mechanism Office) 7 października 2020 r. przygotowało specjalne pismo umożliwiające dokonanie zmiany formy realizacji zaplanowanych mobilności.

Zgodnie z dokumentem wprowadzono dwie nowe formy wymiany dla uczestników Komponentu II: studentów/pracowników wyjeżdzających z Polski do Państw Darczyńców/ oraz studentów/pracowników przyjeżdzających z Państw Darczyńców do Polski – formę online oraz formę hybrydową:

  • W przypadku mobilności „online” – student – powinien zrealizować program minimum 20-godzinny (studia/praktyki/staż), pracownicy – program minimum 8-godzinny (wyjazd dydaktyczny/szkoleniowy).
    • Jeśli mobilność jest realizowana w kraju uczelni wysyłającej (Polska/Państwo Darczyńca)  student/pracownik może być objęty wsparciem w ramach kategorii „Przygotowanie językowe”. Z kolei uczelnia przyjmująca i wysyłająca ma prawo do finansowania swoich działań z kategorii „Wsparcie organizacyjne”. W tej sytuacji uczestnikom mobilności nie przysługują następujące kategorie kosztów: „Utrzymanie studentów”, „Podróż studentów”.
    • Jeśli mobilność jest realizowana w kraju uczelni przyjmującej (Polska/Państwo Darczyńca) student może być objęty wsparciem w ramach kategorii: „Przygotowanie językowe”, „Utrzymanie studentów”, „Podróż studentów”. Uczelnia przyjmująca i wysyłająca ma prawo do finansowania swoich działań z kategorii „Wsparcie organizacyjne”.
  • Dla formy hybrydowej – w przypadku studentów – minimalny czas realizacji studiów/praktyki/stażu dla formy hybrydowej to 5 dni roboczych, dla mobilności pracowników – minimum 2 dni (wyjazd dydaktyczny/wyjazd szkoleniowy). Forma hybrydowa może być zrealizowana w postaci wyjazdu studentów/pracowników do miejsca (znajdującego się poza miejscem zamieszkania) w którym zrealizują online część programu studiów/praktyki/stażu/wyjazdu (w przypadku studentów), wyjazdu dydaktycznego/szkoleniowego (w przypadku pracowników) z zagranicznym wykładowcą z uczelni przyjmującej (wyjazd na studia), przedstawicielem instytucji (wyjazd na praktyki/staż), studentami zagranicznymi (wyjazd dydaktyczny), pracownikiem zagranicznym (wyjazd szkoleniowy). Dla formy hybrydowej możliwe jest sfinansowane działań z kategorii kosztów „Przygotowanie językowe”. Uczelnia przyjmująca i wysyłająca ma prawo do finansowania swoich działań z kategorii „Wsparcie organizacyjne”. W tej sytuacji uczestnikom mobilności nie przysługują następujące kategorie kosztów: „Podróż studentów” oraz kategorii „Utrzymanie studentów”.

Przypominamy, że podstawą rozliczenia kosztów jest faktyczne uczestnictwo w mobilności.
Uczelnia przyjmująca powinna wystawić zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko studenta, daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności w formie: wykazu zaliczeń (lub oświadczenia załączonego do niego) w przypadku wyjazdu na studia lub zaświadczenia odbytej praktyki (lub oświadczenia) w przypadku wyjazdu na praktykę.

W przypadku pracowników powinni oni posiadać potwierdzenie uczestnictwa w działaniu
w formie zaświadczenia podpisanego przez organizację przyjmującą z podaniem imienia
i nazwiska uczestnika, celu działania, daty rozpoczęcia i zakończenia.

Uczelnie wyższe powinny dostosować dokumenty dot. wyjazdów stacjonarnych (umowa w sprawie realizacji mobilności, LA, TA, ankieta ex-post) do wyjazdów „online” lub wymiany hybrydowej.