VET Edukacja 4.0 dla Przemysłu 4.0

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu 4.0 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz skutecznego zaspokajania potrzeb współczesnego przemysłu, a także zrównoważonej konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej. Projekt zakłada opracowanie wysokiej jakości programu kształcenia i przygotowania zawodowego studentów drugiego stopnia. Koncentruje się na innowacji, cyfryzacji oraz wirtotechnologiach w kształceniu i szkoleniu zawodowym na poziomie wyższym, z uwzględnieniem m.in. dualnego modelu nauczania oraz współpracy instytucji kształcenia wyższego z pracodawcami. W projekt będą zaangażowane 32 osoby: pracownicy akademiccy, przedstawiciele przemysłu oraz studenci. Projekt ma na celu zagwarantowanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe na podstawie opracowanego programu wyposaży młodych inżynierów w wiedzę i umiejętności potrzebne do wspierania odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Projekt promuje tworzenie nowego programu kształcenia i szkolenia zawodowego na podstawie wspólnych – europejskich poziomów odniesienia. Dlatego program w projekcie będzie konsultowany z partnerami z Norwegii i Polski, zarówno na poziomie akademickiego przygotowania studenta, jak również potrzeb współczesnego przemysłu (norweski partner akademicki oraz partnerzy z przemysłu). Projekt zwiększa dostępność do praktyk przemysłowych, poprawia jakość i wizerunek obecnego mechanizmu przyuczania do zawodu inżyniera na poziomie wyższym. Dlatego też beneficjenci końcowi (studenci) projektu będą mieli zaplanowane praktyki zawodowe przed ukończeniem specjalizacji zawodowej oraz intensywne projekty inżynierskie w ramach opracowanego programu kształcenia. Projekt zakłada rozwój kształcenia zawodowego wobec potrzeb ekonomicznych i społecznych, wzmacnianie współpracy z przedsiębiorcami, dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych potrzeb rynku pracy. W świetle współczesnych przeobrażeń technicznych i cywilizacyjnych projekt jest zgodny z filozofią kształcenia zawodowego 4.0.

  • Beneficjent: Politechnika Lubelska

  • Grant (w EUR): 237486

  • Start projektu: 01.03.2022

  • Zakończenie projektu: 29.02.2024

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe