Wizyty studyjne – Nabór I (szkic)

WIZYTY STUDYJNE: trwające 3-7 dni wizyty w instytucjach partnerskich z Państw Darczyńców dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, umożliwiające wymianę doświadczeń oraz realizację wizyt typu „job shadowing”;

Cele wizyt studyjnych:
• podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej,
• nawiązanie lub rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami,
• opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte doświadczenie/wiedzę.

Czas trwania projektu:
do 6 miesięcy

Uczestnicy:
pracownicy instytucji wysyłającej, maksymalnie 5 osób z jednej instytucji

Poziom dofinansowania:
do 100% (wysokość grantu: 1 975 EUR – 8 975 EUR)

Instytucje partnerskie:
każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny ustanowiony jako osoba prawna w Państwach-Darczyńcach oraz Polsce, w tym organizacje pozarządowe, jak również instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O dofinansowanie wizyt studyjnych mogą ubiegać się polskie instytucje, publiczne
i niepubliczne, działające w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, oraz we wszelkich formach, m.in.:
• szkoły (podstawowe, licea, zawodowe/branżowe, technika, szkoły wyższe),
• instytucje prowadzące studia III stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe),
• instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, kształcenia ustawicznego, m.in.:
– ośrodki doskonalenia nauczycieli,
– izby rzemieślnicze,
– centra kształcenia praktycznego,
– centra kształcenia ustawicznego,
• instytucje prowadzące zawodową i niezawodową edukację dorosłych, m.in.:
– stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych,
– instytucje kultury (np. biblioteki, muzea, domy kultury),
– publiczne i niepubliczne placówki wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych (w tym np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, zakłady penitencjarne),
• organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym (np. samorządy lokalne, kuratoria, ministerstwa, placówki kształcenia nauczycieli),
• organizacje pracodawców,
• ośrodki badawcze,
• inne organizacje non-profit związane z edukacją.

Wnioskodawca przez co najmniej 12 m-cy przed złożeniem wniosku musi prowadzić działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej.

INTENSYWNE SZKOLENIA: trwające 2-5 dni szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.

Cele intensywnych szkoleń:
doskonalenie zawodowe osób pracujących w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej

Czas trwania projektu:
do 6 miesięcy

Uczestnicy:
kadra instytucji działających w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej

Instytucje partnerskie:
każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny ustanowiony jako osoba prawna w Państwach-Darczyńcach oraz w Polsce, w tym organizacje pozarządowe, jak również instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem

Poziom dofinansowania:
do 100 % (wysokość grantu: 5 450,00 EUR – 25 000,00 EUR)

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O dofinansowanie intensywnych szkoleń mogą ubiegać placówki doskonalenia nauczycieli, kuratoria oraz samorządy lokalne/regionalne jako organy prowadzące.

Wnioskodawca przez co najmniej 12 m-cy przed złożeniem wniosku musi prowadzić działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej.

Aktualności

Zobacz więcej

Data publikacji 2019.04.11

Komunikat w sprawie firm pośredniczących

Szanowni Państwo, otrzymujemy ostatnio zapytania w sprawie szkoleń dotyczących m.in. raportowania w projektach, oferowanych przez prywatne firmy. Oferty te stwarzają […]

Więcej

Data publikacji 2019.04.08

Za nami konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

„Inauguracja Programu Edukacja to szczególny moment. Program ten przyczyni się do poprawy jakości edukacji w Polsce i wzmocni współpracę między […]

Więcej

Data publikacji 2019.03.08

Umowa w sprawie Programu Edukacja podpisana

8 marca 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński i Ambasador Królestwa Norwegii Olav Myklebust podpisali umowę w sprawie […]

Więcej

Wydarzenia

Zobacz więcej

Data publikacji 2019.05.06

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców

Agenda: kliknij tutaj Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego […]

Więcej

Data publikacji 2019.04.15

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców

Agenda: kliknij tutaj Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru […]

Więcej

Data publikacji 2019.03.19

Seminarium bilateralne

Serdecznie zapraszamy na seminarium bilateralne realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz […]

Więcej